Energetický audit

Energetický audit slouží jednak pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a dále také pro navržení opatření za účelem dosažení energetických úspor. Cílem energetického auditu je tedy;

  1. zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech,
  2. identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru (např. pro projekty malých elektráren, kogenerační jednotek apod.)

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 103/2015 Sb., s účinností od 1.7.2015) , a návaznou vyhláškou č. 480/2012 Sb. Vyhláška stanovuje rozsah a obsah energetického auditu a energetického posudku a způsob jejich zpracování.

Zpracování energetického auditu je podle legislativy povinné pro:

  1. fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
  2. organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti) s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1 500 GJ (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ),
  3. právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ).

U osob s celkovou roční spotřebou energie podle bodu 2. a 3. vzniká povinnost zajistit zpracování energetického auditu samostatně pro všechny budovy a areály, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

Pro účely implementace směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU je v poslední novele upravena povinnost pro velké podniky zpracovávat energetický audit, a to následujícím způsobem:

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn.:

  • je povinen zpracovat do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;
  • je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky;
  • není povinen zpracovat, pokud má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií  (ČSN EN ISO 50001) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), který zahrnuje energetický audit.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Jinak se právnická osoba se dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. 

Energetický audit je dále vyžadován správci některých programů podpory a bankami pro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

Energetický audit může zpracovat pouze energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů.