Podpory a dotace

Nabízíme služby v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních programů v rámci ČR a Evropské Unie týkajících se životního prostředí.

 

Operační program životního prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) provádíme kompletní servis zejména pro oblíbený program Udržitelné využívání zdrojů energie – prioritní osa 3.

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Pomůžeme vám realizovat přípravné fáze ve zpracování žádostí o dotace. Dále nabízíme pomoc při výběru technologie, inženýrskou činnost.

Podrobnosti o programu: http://www.opzp.cz/

 

EKO – ENERGIE , Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Efektivní energie" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu EKO-ENERGIE je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

Podrobnosti o programu: http://www.mpo-oppi.cz/ekoenergie/

 

Program EFEKT 2014

EFEKT 2014 je státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2014. Jedná se o národní dotační program, který byl založen v r. 1998. Cílem programu bylo a je podnítit zájem o úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie. MPO je jediným resortem, který dodržuje původní záměr vlády z roku 1998 a plní literu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění (dále jen "zákon").

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2014 je 30 mil. Kč a dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Projekty je možné přihlásit do 28. února 2014. Výjimkou jsou žádosti o dotaci na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), které je potřeba připravit ještě do konce letošního roku, tj. v termínu do 31. 12. 2013. Všechny informace, včetně potřebných formulářů a přesného návodu k podání projektů jsou dostupné na webové adrese MPO a na portálu programu.

Využijte našeho poradenství v následujících oblastech podpory týkajících se úspory energie;

B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení;  podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídicí systémy (nikoli pro konstrukční prvky a kabeláž).

B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově; dotace je určena ke snížení energetické náročnosti budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případně topného zdroje.

Podrobnosti o programu:  http://www.mpo—efekt.cz

 

Program PANEL 2013+

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb.

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program Panel 2013+ je stejně jako jeho předchůdce (program Panel) spravován Státním fondem rozvoje bydlení SFRB. Žádosti do programu jsou stále přijímány a to od 11. ledna 2013.

Podrobnosti o programu: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

 

Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

B. Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření    

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014. Celkově je vyčleněno více než jedna miliarda korun.

Podrobnosti o programu: http://www.nzu2013.cz

 

Společný program MŽP a Moravskoslezského kraje na podporu výměnz starých kotlů za nové nízkoemisní automatické kotle

Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 3. Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

Alokace na tuto výzvu je celkem 40 mil. Kč.  Příjem žádostí bude ukončen 28. června 2013 nebo v den vyčerpání alokace. Žádosti se přijímají na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Podmínky pro poskytování dotace zůstávají shodné, jako byly ve 2. Společné výzvě.

Dotace bude poskytována ve výši maximálně 40 000,- Kč na jeden nový účinný nízkoemisní automatický kotel a současně nesmí přesáhnout výši uznatelných nákladů projektu.

Podrobnosti o programu: http://www.mzp.cz/cz/3_vyzva_kotle

 

Regionální operační programy (ROP)

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu.

Pro programové období 2007-13 je připravováno 7 regionálních OP - pro každý region soudržnosti ČR.